UTLEIEBETINGELSER

 1. Alt utstyr er fritt hentet og returnert hos KYSTVIND AS. Dersom KYSTVIND AS besørger transport tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. KYSTVIND AS har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innebygges i, eller sammenføyes med annen fast eiendom. Utstyret hentes/returneres etter avtale.

 2. Leiebeløpet skal være godkjent før leieperiodens begynnelse og innbetalt senest 2 virkedager for leieperiodens begynnelse. For kunder med kreditt skal betaling finne sted (netto) 20 dager etter leieperiodens begynnelse. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som brudd på kontrakt.

 3. Parkering for transportmiddel som vi i KYSTVIND AS og innleid arbeidskraft i forbindelse med utleiearrangement må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opp- og nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementet om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør.

 4. KYSTVIND AS skal og kan når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besikte utleid utstyr.

 5. Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles KYSTVIND AS skriftlig senest en uke før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med 4% avgift av baseprisen pr. dag. Det påhviler leietaker og uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi tydelig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Dersom utstyret ikke er tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen eller annen klar avtale om retur, vil KYSTVIND AS melde utstyret stjålet uten ytterligere purring. 

 6. Vi forbeholder oss retten til å fakturere avbestillingsgebyr + faktiske utgifter, dog ikke mindre enn 50% av avtalt sum, ved avbestilling mindre enn 10 virkedager før arrangementsdato. Ved avbestilling på arrangementsdato eller dagen før faktureres hele beløpet om ikke annet er avtalt på forhånd. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 4% av baseprisen.

 7. Leietakeren er i leieperioden ansvarlig på enhver skade og tap av utstyr, samt flighter og annen emballasje som utstyret ble levert i, også selv om den er hendig. Uten at leietakers ansvar og forplikter derved begrenser, har utleier tegnet forsikring mot skade på utstyret i leieperioden som vil bli debitert med 3% av leiebeløpet. Eventuelle skader skal straks anmeldes til utleier, og tyveri og hærverk til politiet. Det skal ikke foretas endringer eller reparasjoner av utstyret uten tillatelse fra utleier.

 8. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte.

 9. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelsene, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitte avtalte betalingsbetingelser), kan KYSTVIND AS med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi KYSTVIND AS sin representant uhindret tilgang til å hente utstyret.

 10. Hvis utleier skulle finne at leietaker benytter utstyret på ulovlig, eller på en uforsvarlig måte kan utleier umiddelbart og uten økonomiske kompensasjoner til leietaker avhente utstyret for leietakers regning.

 11. Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av KYSTVIND AS, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser. Pr 23.06.21 timeprisen 890,- pr time + mva.

 12. Dersom Kystvind besørger montering av utstyret forplikter Kystvind seg til å montere alt utstyr etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler, samt Kystvind sine egne prosedyrer. Kystvind forplikter seg til å påse at Kystvind sitt personell som jobber i høyden er sikret med forsvarlig sikkerhetsutstyr, samt følger resten av Kystvind sitt HMS reglement.

 13. KYSTVIND AS har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt KYSTVIND AS innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. KYSTVIND AS påtar seg intet ansvar for evt. tap av inntekter som følge av teknisk svikt på noe av det innleide utstyret 

 14. Utleier har ikke ansvar for hørselsskader eller andre helseskader som kan oppstå ved bruk av utleieproduktene.

 15. Leietaker blir fakturert for 2250,- pr uteblitt/uskikket bærehjelp jfr. leiekontrakt. Bærehjelpen skal være en person over 18 år som kan løfte tilsynelatende tunge gjenstander uten fare for egen helse. Personen må være edru.

 16. Utleier er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av streik, lockout, veiforhold, trafikkforhold eller force majuere som er utenfor utleiers kontroll.

 17. Leietaker aksepterer at KYSTVIND AS kan ta bilder av produksjonen, for å kunne bruke dette til interndokumentasjon og markedsføring.

 18. Flytting av et oppdrag betraktes som kansellering av eksisterende avtale, da det ikke nødvendigvis kan gis samme vilkår ved ny dato.

 19. Ved leie av MTI Mobilstage M har Kystvind AS rett til å henge opp sponsorbanneret til Grieg Seafood Rogaland AS og Highcomp AS på hvert PA tårn. Rigges det ikke PA tårn har Kystvind AS rett til å bruke egnede områder av scenen til sponsormateriell fra Grieg Seafood Rogaland AS og Highcomp AS. Dette gjelder all leie av MTI Mobilstage M så lenge annet ikke er avtalt skriftlig på mail. 

 20. Avvik fra disse betingelsene er ikke gyldig med mindre de er avtalt skriftlig på mail eller i leiekontrakt.


 1.